Рамков договор с ИА НФЦ

НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

 

Д  О  Г  О  В  О  Р

ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОСНОВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ТВОРЧЕСКИ КАДРИ

И ГАРАНТИРАНИТЕ ИМ МИНИМАЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,

СУБСИДИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

София, 1993 г.

ДЯЛ I - СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

         Чл.1. /1/. Страни по договора са:

         1. НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР към Министерството на образованието, науката и културата - образуван  с Постановление № 107 на Министерски съвет от 6 юни 1991 г., със седалище град София, ул."Раковски "96, наричан по-нататък за краткост "ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" , представляван от директора си г-н Димитър Дерелиев

         2. СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ, регистриран в Софийски градски съд под № 245/13.10.1953 г., на основание Постановление № 91 на Министерски съвет от 31.01.1952 г., със седалище в гр.София, ул."Екзварх Йосиф" 37, наричан по-нататък за краткост "СБФД", представляван от председателя си Павел Васев

         /2/ Страните, посочени в предходната алинея, се договориха за съдържанието на настоящия договор.

ДЯЛ II - ОПРЕДЕЛЕНИЯ

         Чл.2. Използваните в настоящия договор термини и техните варианти означават следното:

         1. "АУДИОВИЗУАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ" - произведение, състоящо се от свързани помежду си кадри, непосредствено предназначени за показ чрез използване на каквито и да е механизми или устройства /например: диаскопи, прожекционни машини, електронно оборудване, телекомуникационни устройства или каквито и да е други известни в настоящо време или измислени в последствие/, както съпровождани, така и несъпровождани от звук, без зависимост от природата на материалния обект, на който произведението е въплътено /фото и кинолента, магнитна лента, диск или какъвто и да е съществуващ или създаден впоследствие носител/.

         2. "ФИЛМ" - аудиовизуално произведение, състоящо се от свързани помежду си кадри, съпровождани или несъпровождани от звук, които показани последователно, създават ефект за движение.

         3. "ИГРАЛЕН ФИЛМ" - аудиовизуално произведение, създадено по оригинален сценарий или специално написан сценарий на основата на съществуващо произведение, оригинална постановка на актьорското поведение за аудиовизуално произведение, с оригинална организация на пространството за аудиовизуално произведение.

         4. "АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ" - аудиовизуално произведение, създадено по оригинален сценарий или специално написан сценарий на основата на съществуващо произведение и реализирано с рисувани, куклени или други реално не съществуващи персонажи.

         5. "ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ" - аудиовизуално произведение, създадено на основата на оригинален сценарий или по спеицално написан сценарий на основата на съществуващо произведение, реализиран без промяна на материалната среда на действието, с оригинална временна организация на действието в аудиовизуалното произведение.

         6. "НАУЧНО-ПОПУЛЯРЕН, УЧЕБЕН И РЕКЛАМЕН ФИЛМ" - тяхната специфика налага използване на методите на документалното, игралното и анимационно кино по отношение на персонажа и снимачната среда. Причисляването им към една или друга категория става по преобладаващия полезен метраж след приемане на проекта за реализация на филма.

         7. "ПРОИЗВОДСТВО НА АУДИОВИЗУАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ" - творчески технически и икономически действия, водещи до създаване на аудиовизуалното произведение, които обхващат в частност:

         а/ написване на сценарий за аудиовизуално произведение;

         б/ написване на проект за изображението и звука на аудиовизуалното произведение;

         в/ регистриране на изображението и звука на какъвто и да е носител;

         г/ обработка на носителя;

         д/ монтаж с помощта на каквато и да е техника;

         е/ изработване на копия на какъвто и да е носител.

         8. "ПРОДУЦЕНТ" - физическо или юридическо лице, което взема инициатива и поема отговорността за създаване на аудиовизуалното произведение.

         9 "КВАЛИФИКАЦИОННО УДОСТОВЕРЕНИЕ" - членска карта за редовен и асоцииран член, издадена от сдружение на СБФД по съответната специалност.

         /2/ Термините "ФИЛМ" и "АУДИОВИЗУАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ" се смятат за идентични в настоящия договор.

ДЯЛ III - СФЕРА НА ДЕЙСТВИЕ

         Чл.3 /1/ Настоящият договор регламентира правата, задълженията и минималните възнаграждения на следните основни и спомагателни творчески лица, участващи в производството на аудиовизулани произведения:

         1. сценарист;

         2.диалогист;

         3. автор на идеята;

         4. драматургичен консултант;

         5. кинодраматург;

         6. автор на гегове;

         7. режисьор;

         8. първи асистент на режисьора

         9. скриптер;

         10. втори асистент на режисьора;

         11. композитор;

         12. музикален оформител;

         13. оператор

         14. оператор на камерата

         15. първи асистент на оператора;

         16. асистент-оператор на фокуса;

         17. втори асистент на оператора;

         18. оператор на комбинирани снимки и надписи;

         19. сценограф;

         20. художник на костюмите;

         21. художник на комбинирани снимки;

         22. художник-гримьор;

         23. първи асистент на сценографа;

         24. първи асистент на художника на костюмите;

         25. втори асистент на сценографа;

         26. звукорежисьор;

         27. тон инженер;

         28. асистент на звукорежисьора;

         29. специалист-звукови ефекти;

         30. режисьор по монтажа;

         31. драматургичен консултант на дублажа;

         32. актьор;

         33. делегиран продуцент.

         /2/ Настоящият договор регламентира задължението на Филмовия център да предвиди при сключването на договори с регистрирани продуценти за отпускане на държавна субсидия, спазването на този договор.

         Чл.4. Настоящият договор е валиден при производството на аудиовизуални произведения на територията на Република България за всички физически и юридически лица,  ползващи субсидия или други финансови облекчения, произтичащи от регистрацията им във Филмовия център.

         Чл.5. Настоящият договор не регламентира:

         1. Правата на авторите при показа и разпространението, произтичащи от Закона за авторското право;

         2. Правата, задълженията и възнагражденията на лицата, наети по трудов договор без конкретизация на аудиовизуалното произведение, в производството на което ще участват и когато срока на трудовия им договор е за срок по-голям от предвидения в чл.68, т.1 от Кодекса на труда.

ДЯЛ IV- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИТЕ ТВОРЧЕСКИ РАБОТНИЦИ. ГАРАНЦИИ НА СБФД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИТЕ ТВОРЧЕСКИ РАБОТНИЦИ

         Чл.6. /1/ СЦЕНАРИСТЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да спазва договорираните с продуцента срокове за предаване на сценария.

         2. Да участва в изработването на проекта за реализация на филма при искане от страна на продуцента и режисьора.

         3. Да оказва творческа помощ при искане от страна на режисьора и продуцента до окончателното завършване на филма.

         4. Продуцентът и режисьорът нямат право да изменят първоначалният замисъл на сценария без съгласието на сценариста, ако това изрично не е уговорено в индивидуалния договор

         5. Без писмено съгласие на сценариста изготвеният проект за реализация не може да бъде пуснат в производство, освен ако това изрично не е уговорено в индивидуалния договор.

         6. Да участва в определяне заглавието на филма. Без негово съгласие то не може да бъде променяно, освен ако това изрично не е уговорено в индивидуалния договор.

         7. Името му се изписва на първо място или фигурира съгласно определените по взаимно съгласие условия в надписите в началото или края на филма, а също така и във всички рекламни материали и документация на филма.

         8. При група от автори на сценарий творческата група може да работи съвместно без разделяне на творческите функции или разделяйки между себе си етапите от работата над сценария - от заявка, идея,либрето, диалог до готовия за производството на филма текст на сценария. В надписите с равни права се изписват авторите на сценария, освен ако специално не е отбелязано "Автор на диалога…", "При участието на…" и пр.

         /2/ Сценарист е създателят както на оригинален сценарий, така и на сценарий на основата на съществуващо произведение. Той е притежател на авторските права върху сценария, а заедно с режисьора е автор на заснетия по този сценарий филм с всички произтичащи оттук права над филма и реализацията му. Правата му се регламентират от Закона за авторско право и индивидуалния договор, сключен между него и продуцента.

         Чл.7 /1/ ДИАЛОГИСТЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да не променя основния замисъл на сценария.

         2. Да присъства на снимачната площадка според исканията на режисьора и продуцента.

         3. Името му се изписва в надписите на филма според предварителна уговорка.

         /2/ Диалогист е творческо лице, поканено от продуцента срещу договор да преработи диалога на сценарий, за да го доведе до по-добро художествено равнище и го направи годен за производство. Диалогистът притежава авторски права над сценария. Участието му се регламентира от Закона за авторско право.

         Чл.8. АВТОР НА ИДЕЯ  е лице, предложило в писмен вид идеята за сценарий, но което не участва задължително в написването му. Под идея за игрален филм се разбира изразено в писмен вид предложение, съдържащо най-общо сюжетно развитие на действието или части от него. Името на автора на идея обичайно не се изписва в надписите на филма. Той се явява един от авторите на сценария и участието му се регламентира от Закона за авторското право.

         Чл.9 /1/ КИНОДРАМАТУРГЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да участва във всички стадии на подготовката на сценария до окончателното му завършване.

         2. Да участва в изработването на проекта за реализация и всички останали драматургични дейности до окончателното завършване на филма /диалог, задкадров текст, надписи и пр./

         3. Да следи за спазването на всички срокове за написването на сценария до окончателното му приемане.

         4. Да осъществява връзката между продуцента, сценариста и режисьора.

         5. Да предлага на продуцента при съгласие на сценариста подходящ драматургичен консултант, диалогист и пр. при неуспешен първи или втори вариант на сценария.

         6. Името му се изписва в началните или крайни надписи на филма, съгласно определените по взаимно съгласие условия.

         /2/ Кинодраматург е лице, осъществяващо творческа дейност свързана със създаването на сценарий за филм. Степента на участие и контрол на кинодраматурга при реализацията на сценария се определя от подписания между него и продуцента договор.

         Чл.10. ДРАМАТУРГИЧЕН КОНСУЛТАНТ е творческо лице, поканено от продуцента срещу хонорар за оценка,препоръки и съвети във връзка с написването на даден сценарий. Името му се изписва в надписите на филма според предварителната уговорка. Драматургичният консултант няма авторски права над сценария.

         Чл.11. АВТОР НА ГЕГОВЕ е творческо лице, поканено от продуцента да предложи кратки анекдотични елементи от драматургичното действие, чиято главна задача е разнообразяването и обогатяването на сюжета. Името на автора на гегове не се изписва в надписите на филма, освен при предварителна взаимна уговорка. /Заплащането става по споразумение съобразно броя на одобрените и използувани гегове/.

         Чл.12./1/ ДЕЛЕГИРАНИЯТ ПРОДУЦЕНТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да участва в работата над сценария, режисьорската книга и производството на филма, съгласно сключения между него и продуцента договор.

         2. Да следи за спазването на всички срокове свързани с написването на сценария и всички етапи на производството на филма.

         3. Да осъществява връзката между продуцента, сценариста, режисьора на филма по творчески въпроси.

         4. Да съдейства за изглаждане на спорове между сценариста, режисьора и други участници в продукцията.

         5. Да дава сведения за хода на творческата работа по реализацията на филма по искане на продуцента.

         6. Да направи писмен отчет за изпълнението на договорните задължения на творческия състав и да го представя на продуцента след окончателното завършване на филма.

         7. Името му се изписва в началните или крайни надписи на филма, съгласно определените по взаимно съгласие условия.

         /2/ Делегиран продуцент може да бъде всеки български гражданин, нает от продуцента срещу договор за осъществяване на творческа и административна дейност, свързана със създаването на филм. Делегираният продуцент притежава всички права по творчески и административни въпроси, предоставени му от продуцента и вписани в условията на индивидуалния договор.

         Чл.13. /1/ РЕЖИСЬОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да избира съвместно със сценографа и оператора местата за натурни снимки в разумно определен от продуцента срок.

         2. Да завърши в разумно определен от продуцента срок проекта за реализация на филма съвместно с оператора и сценографа.

         3. Да определи, съгласувано с продуцента, актьорското разпределение на главните роли.

         4. Да прави промени в сценария, съгласувано с автора на сценария и продуцента.

         5. Да определи изобразителното решение на филма, съвместно с оператора и сценографа и това да се запише в проекта за реализация.

         6. Да приеме ескизната разработка за декорите и додекоряването.

         7. Да приеме ескизните проекти за костюмите на главните изпълнители.

         8. Да определи, съвместно с оператора, сценографа и художник-гримьора, грима на актьорите в разумно определен от продуцента срок.

         9. Да определи основния творчески състав за реализация на филма, съвместно с продуцента, като продуцентът сключи договор с тези лица.

         10. Да определи своите асистенти в разумно определен от продуцента срок, като продуцентът сключи договор с посочените лица.

         11. Да определи готовата музика на филма съвместно с продуцента.

         12. Да ръководи цялостната творческа дейност в предподготвителния, подготвителния, снимачния и монтажно-озвучителен периоди.

         13. Да спазва определената съвместно с продуцента календарно-постановъчна програма.

         14. Името му се изписва с еднакви по големина букви с името на продуцента и в надписите на филма се поставя непосредствено след продуцента или след всички други надписи.

         /2/ Режисьор на игрален филм с продължителност над 60 мин. може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионна режисура" и заснел един игрален филм с продължителност под 60 мин. и два документални филма с продължителност над 20 мин.

         /3/ Режисьор на аудиовизуално произведение с продължителност под 60 мин. може да бъде всеки български гражданин  с висше образование по специалността "Кино и телевизионна режисура" и работил като асистент-режисьор в един филм с продължителност под 60 мин.

         /4/ Сдружението на филмовите режисьори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията по смисъла на ал.2 и ал.3 от този член.

         Чл.14./1/ ПЪРВИЯТ АСИСТЕНТ НА РЕЖИСЬОРА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да участва в избора на места за натурни снимки.

         2. Да предлага на режисьора и продуцента кандидатури за изпълнители на главни роли.

         3. Да организира, съгласувано с продуцента, провеждането на актьорски видео-, кино и фотопроби.

         4. Да участва в разработването на календарно-постановъчен план.

         5. Да организира издирването на документални материали, необходими за написването на проекта за реализация на филма.

         6. Да контролира изпълнението на съгласуваните решения на продуцента и режисьора, свързани с творческата подготовка на филма.

         7. Да организира провеждането на репетиции и специализирана подготовка на актьорите по езда, фехтовка, сценичен бой и други специални изисквания.

         8. Да участва в изготвянето на седмичните и ежедневните програми за снимки.

         9. Да осъществява контакти и ръководи спомагателния състав на продукцията, съгласно изискванията на режисьора.

         10. Да осъществява ръководството на паралелни снимки, съобразно изискванията на режисьора.

         11. Да контролира готовността на подготвяните обекти за снимки.

         12. Да контролира подготовката на епизодите с костюми и реквизит.

         13. Да организира записа на нахсинхронен говор, масовка и ефекти.

         14. Името му се изписва във финалните надписи на филма непосредствено след последното име на основния творчески състав.

         /2/ Първи асистент на режисьора може да бъде всеки български гражданин, отговарящ на следните условия:

         1. Завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионна режисура" и е участвал като втори асистент на режисьора поне в три игрални филма;

         2. Завършил средно образование и е работил като втори асистент на режисьора в седем игрални филма.

         /3/ Сдружението на филмовите режисьори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че лицето може да изпълнява задълженията по ал.1 и отговаря на квалификационните изисквания на ал.2 на този член.

         Чл.15. /1/ СКРИПТЕРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с литературния сценарий и трактовката му от режисьора.

         2. Да установи всички монтажни връзки на костюми, реквизит, декор, грим.

         3. Да измери дължината на кадри, епизоди и целия филм;

         4. Да участва в пробни снимки;

         5. Да провери състоянието на обекта, точността на грима, костюмите, реквизита, корекциите в текста, разкадровката и гледните точки на камерата.

         6. Да следи текста, произнасян от актьорите и да отбелязва всички промени; да измерва всеки дубъл, детайлно да възстановява всеки кадър, да следи преките монтажни връзки между кадри и епизоди, както и промените в самия кадър и движение и гледните точки на камерата.

         7. Да попълва монтажни връзки за всеки кадър.

         8. Да води ежедневно снимачен дневник.

         9. Да дава точна информация за кадри без клапа, за реда на подреждането им, а при специални изисквания от страна на режисьора - информация за дублите при избор на материал.

         10. Да изготвя при нахсинхрон точния текст, да програмира всички части, да попълва схемите за програмиране на звукорежисьора, да разчита текста на актьорите, да следи за точното му произнасяне; да кодира масовките.

         11.Да изготви монтажен лист след излизане на първо игрално копие, съдържащ описание на картината на всеки кадър, говор, специални ефекти и музика.

         12. Името му се изписва непосредствено след името на първия асистент на режисьора във финалните надписи на филма.

         /2/ Скриптер може да бъде всеки български гражданин, работил като стажант-скриптер.

         /3/ Сдружението на филмовите режисьори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че лицето може да изпълнява задълженията по ал.1 и отговаря на изискванията на ал.2 на този член.

         Чл.16. /1/ ВТОРИЯТ АСИСТЕНТ НА РЕЖИСЬОРА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да представя кандидатурите на изпълнителите за всички роли във филма.

         2. Да обработва информацията относно заетостта на актьорите.

         3. Да провежда актьорски фото и кинопроби и подбира типажи за масовките.

         4. Да взема участие в съставянето на календарно-постановъчния план.

         5. Да осигурява, съгласно одобрената дневна програма, своевременното явяване на актьорите и статистите.

         6. Да проверява с художник-постановчика и скриптера наличието на необходимия игрален реквизит.

         7. Да проверява с художника по костюмите и скриптера костюмите във всички детайли и да организира обличането и снабдяването на масовката с необходимия личен реквизит.

         8. Да следи реализирането на снимките със статистите да става в рамките на одобрената в бюджета сума за съответния обект.

         9. Да заверява с подписа си картите на явилите се за снимки статисти.

         10. Да издава изплащателна бележка на актьорите.

         11. Да взема участие в организирането на втория план на кадъра на снимачната площадка.

         12. Да следи заедно с художниците за срочното и качествено изпълнение на поръчките за предстоящите снимки.

         13. Да изработва план за провеждане на нахсинхрона с актьорите и масовката, както и да контролира явяването им в определения по програмата час.

         14. Името му се изписва непосредствено след името на скриптера във финалните надписи на филма.

         /2/ Втори асистент на режисьора може да бъде всеки български гражданин, завършил средно образование.

         /3/ Сдружението на филмовите режисьори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че лицето може да изпълнява задълженията по ал.1 и отговаря на квалификационните изисквания на ал.2 на този член.

         Чл.17. /1/ КОМПОЗИТОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да извърши цялостното музикално решение на филма със собствена, специално композирана за филма музика.

         2. Да бъде в творческа връзка с музикалния оформител за избягване на стилови различия, ако някои епизоди трябва да се озвучат с готово написана музика.

         3. Да уточни съвместно с режисьора и продуцента епизодите, изискващи музика при написване проекта за реализация и след окончателния монтаж на филма.

         4. Да приготви запис на музикални пиеси, необходими за заснемане на епизоди по музика /плейбек/ в разумно определен срок от режисьора и продуцента.

         5. Да бъде във връзка с режисьора и продуцента в процеса на композиране музиката, за евентуални промени още в този стадий.

         6. Да получи окончателните дължини на филмовата картина, в която е определено да има музика.

         7. Да е готов за извършване на звукозапис на оригинална музика в разумно определен от продуцента срок след получаване на окончателните дължини.

         8. Да определи, съвместно с продуцента и режисьора, изпълнителите на оригинална музика.

         9. Да участва в звукозаписа на оригинална музика.

         10. Да участва и ръководи монтажа на музикалните фонограми за мишунг на филма.

         11. Да участва в мишунга на филма.

         12. Да бъде на разположение на продуцента по време на звукозаписа на оригиналната музика и мишунга на филма.

         13. Името на композитора се изписва с еднакво големи букви с това на режисьора и се поставя непосредствено след или преди името на сценографа в надписите на филма.

         /2/ Композитор може да бъде всеки български гражданин с висше музикално образование и написал оригинална музика на най-малко три аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин или пет под 60 мин.

         Чл.18 /1/ МУЗИКАЛНИЯТ ОФОРМИТЕЛ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Отговаря за цялостното музикално оформление на филма, когато той не е с оригинална музика.

         2. Да участвува в разработването на общата звукова партитура при изработване на проекта за реализация, съгласувано с режисьора.

         3. Да разделя филма по епизоди и времетраене, съвместно с режисьора, след което да избере музикални откъси, от които ще се изработи фонограмата на филма.

         4. Да избере от фонотека необходимите за филма несинхронни ефекти.

         5. Да извърши презаписи на откъси от музикални произведения и ефекти в Балкантон, Радио София, Българска телевизия и др.

         6. Да прехвърли заедно с техника на магнитна копирна избрания музикален материал и несинхронни ефекти.

         7. Да монтира на мувиола по картина музиката и ефектите на филма, а получените бандове да предаде на звукорежисьора за изработване на мишунга.

         8. Да участва в процеса на изработване на мишунга и международни фонограми, както и в приемането на мишунга на филма.

         9. Да направи опис на използваната музика във филма.

         10. Името му се изписва след името на режисьора по монтажа в надписите на филма.

         /2/ Музикален оформител може да бъде всеки български гражданин, завършил висше музикално образование и реализирал най-малко три аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин. или шест под 60 мин.

         Чл.19. /1/  ОПЕРАТОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да определи, съвместно с режисьора и сценографа, местата за натурни снимки в разумно определен от продуцента срок.

         2. Да установи с режисьора и сценографа декорната доработка на натурни интериори и екстериори в разумно определен от продуцента срок

         3. Да определи изобразителното решение на аудиовизуалното произведение, съвместно с режисьора и сценографа, както в неговата цялост, така и в отделните епизоди и кадри и това да запише в проекта за реализация в разумно определен от продуцента срок.

         4. Да запише в проекта за реализация всички необходими му специални съоръжения, операторска техника, снимачна техника и операторско осветление и съгласува с продуцента фирмите, от които да се наемат или изработят съоръженията.

         5. Да определи типа на светочувствителния материал или на видеоносителя и съгласува неговото количество с режисьора и продуцента.

         6. Да установи режима на обработка и сключи договор чрез продуцента с лаборатория за обработката му не по-късно от една седмица преди началото на снимки, като продуцентът се задължава да му предостави снимачен материал не по-късно от две седмици преди началната дата на снимки.

         7. Да определи съвместно с режисьора, сценографа и художник-гримьора грима на актьорите в разумно определен от продуцента срок.

         8. Да определи състава на операторската група в разумно определен от продуцента срок и продуцентът сключи договори с посочените лица.

         9. Да бъде на разположение на продуцента през цялото денонощие през снимачния период. Може да напуска мястото на снимки само с писмено съгласие на продуцента.

         10. Да изисква, контролира и ръководи работата на операторската група, осветителската бригада, техниците на снимачна и операторска техника, пиротехници през снимачния период.

         11. Да приема готовите декори и додекорявания и изисква поправки на некачествено извършена работа през снимачния период.

         12. Да определя началния час на снимки при работа в екстериор през снимачния период.

         13. Да сигнализира незабавно продуцента при забавяне договорените срокове от страна на лабораторията и неспазване на технологичния режим на обработка.

         14. Да определи, съвместно с режисьор-постановчика, кадрите и дублите, които да влязат в окончателната версия на аудиовизуалното произведение през снимачния и монтажно-озвучителния период.

         15. Да подбере, съвместно с режисьор-постановчика и организира изготвянето на междинни изходни материали, необходими за фонове на надписи и трикова работа в разумно определен от продуцента срок.

         16. Да определи, съвместно с режисьор-постановчика и сценографа шрифта за надписи и композицията им в срока, определен в предходната точка.

         17. Да дава указания на лабораторията за режима на отпечатване на еталонното копие на филма и приема последното в разумно определен от продуцента и лабораторията срок.

         18. Да приеме първото копие от дубнегатива на филма в разумно определен от продуцента срок,последващ датата на приемане на еталонното копие.

         19. Да контролира и изисква от лабораторията при прехвърляне от филмов на магнитен носител или обратното и да приеме копието на другия носител.

         20. Името му се изписва с еднакви по големина букви с името на режисьора и се поставя непосредствено преди или след името на режисьор-постановчика в надписите на филма.

         /2/ Оператор на игрален филм с продължителност над 60 мин. може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионно операторско майсторство" и заснел един игрален филм с продължителност под 60 мин. и два документални филма с продължителност над 20 мин. всеки.

         /3/ Оператор на аудиовизуално произведение с продължителност под 60 мин. може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионно операторско майсторство" и работил като втори асистент на оператора в един филм с продължителност под 60 мин.

         /4/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията по смисъла на ал.2 и 3 от настоящия член.

         Чл.20. /1/ ОПЕРАТОРЪТ НА КАМЕРАТА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с проекта за реализация на аудиовизуалното произведение в разумно определен срок от оператора и продуцента.

         2. Да провери техническата изправност на снимачната и операторска техника преди началото на снимачния период съобразно изискванията на оператора и в разумно определен срок от продуцента.

         3. Да осъществява композиционното изпълнение на изобразителното решение на аудиовизуалното произведение като цяло и на всеки отделен кадър.

         4. Да гледа заснетия материал.

         5. Да изисква и контролира правилната експлоатация на снимачната техника.

         6. Да участва в съставянето на дневната програма за снимки, като определя в нея началния час на снимки, съобразно изискванията на оператора, необходимите операторски съоръжения, снимачна и осветителна техника.

         7. Да установява готовността на операторската група, осветителската бригада, техниците на снимачна и операторска техника,пиротехниците и гримьорите за заснемането на всеки дубъл преди заснемането му.

         8. Да подписва дневната програма за снимки, снимачния дневник, отразяващ началния и крайния час на работа на операторската група, актовете за престой поради метеорологични условия, непозволяващи изпълнение на изобразителното решение на филма, технически дефекти на снимачната, операторската или осветителната техника или други непредвидени условия през снимачния период.

         9. Да бъде на разположение на продуцента през цялото денонощие; не може да напуска мястото на снимки без писмено съгласие на оператора.

         10. Името му се изписва във финалните надписи на филма с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора и непосредствено след имената на лицата от режисьорската група.

         /2/ Оператор на камерата може да бъде всеки български гражданин, който отговаря на едно от следните изисквания:

         1. Работил е като първи асистент на оператора в най-малко три игрални филма с продължителност над 60 мин., снети на негативен носител или в шест игрални филма с продължителност над 60 мин., снети на магнитен носител и успешно издържали изпит пред комисия на Сдружението на българските оператори;

         2. Работил е като оператор-титуляр на четири документални филма, като всеки от тях е с продължителност над 20 мин.;

         3. Завършил е висше образование по специалността "Кино и телевизионно операторско майсторство" и е работил като първи асистент на оператора в най-малко едно аудиовизуално произведение.

         /3/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията по предходната алинея.

         Чл.21. /1/ ПЪРВИЯТ АСИСТЕНТ НА ОПЕРАТОРА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да извърши по указание на оператора необходимите проби за установяване от оператора режима на обработка на материала.

         2. Да провери техническата изправност на снимачната, операторската и осветителната техника преди започване на снимачния период.

         3. Да контролира изпълнението на изискванията на оператора към осветителската бригада, техниците на снимачна и операторска техника и операторската група през снимачния период.

         4. Да участва в съставянето на дневната програма за снимки, като определя в нея съобразно изискванията на оператора началния час за снимки, необходимите операторски съоръжения, операторска, снимачна и осветителна техника.

         5. Да контролира правилната експлоатация на снимачната, операторската и осветителната техника.

         6. Да установява готовността на операторската група, осветителската бригада, техниците снимачна и операторска техника, пиротехниците и гримьорите преди  заснемането на всеки дубъл за заснемането му.

         7. Да подписва дневната програма за снимки, снимачния дневник отразяващ началния и крайния час на работа на операторската група, актовете за престой поради метеорологични условия, не отговарящи на изискванията за осъществяване на изобразителното решение на филма, техническа неизправност на снимачната, операторската, осветителната техника или други непредвидени обстоятелства през снимачния период.

         8. Да бъде на разположение на продуцента през цялото денонощие през снимачния период. Може да напуска мястото на снимки само с писменото му съгласие.

         9. Името му се изписва с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора и се поставя непосредствено след това на оператора на камерата.

         /2/ В документални филми изпълнява функциите на асистент оператора на фокуса и втория асистент на оператора.

         /3/ Първи асистент на оператора може да бъде всеки български гражданин, който е работил като асистент-оператори на фокуса в четири аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин. или десет аудиовизуални произведения с продължителност под 60 мин. и успешно издържал изпит пред комисия на Сдружението на българските оператори.

         /4/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.22. /1/ АСИСТЕНТ-ОПЕРАТОРЪТ НА ФОКУСА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да провери на колиматор съответствието между скалата на разстоянията на обективите, с които ще работи и фокалната равнина и мата във визирната система на камерата преди започване на снимачния период.

         2. Да заснеме заедно с оператора на камера или първия асистент на оператора мири на отбелязаните на обективите разстояния и да гледа на екран позитивно копие и негатива от заснетата проба, заедно с оператора и представител на фирмата, от която е получена камерата.

         3. Да регулира фокуса по време на репетиции и снимки.

         4. Да отговаря за рязкостта на изображението в цялото аудиовизуално произведение и на всеки кадър и дубъл.

         5. Да проверява преди заснемането на всеки дубъл наличния материал в касетата и да уведоми ако е недостатъчен за заснемането на дубъла.

         6. Името му се изписва с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора и се поставя непосредствено след това на първия асистент на оператора.

         /2/ Асистент-оператор на фокуса може да бъде всеки български гражданин, който е работил като:

         1. Втори асистент на оператора в едно аудиовизуално произведение с продължителност над 60 мин или три аудиовизуални произведения с продължителност под 60 мин. и успешно издържал изпит пред комисия на Сдружението на българските оператори.

         2. Техник-снимачна техника, или техник-операторска техника, имащ професионална практика в три аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин. и успешно издържал изпит пред комисия на Сдружението на българските оператори, и завършил средно образование.

         /3/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.23. /1/  ВТОРИЯТ АСИСТЕНТ НА ОПЕРАТОРА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да получи от продуцента или упълномощено от него лице определените от оператора типове, емулсии и оси светочувствителен материал.

         2. Да заснеме заедно с оператора на камерата или първият асистент на оператора проби, по указание на оператора, необходими за установяване режима на обработка на всички получени типове, емулсии и оси светочувствителен материал.

         3. Да получи от лабораторията точни данни за режима на обработка на негатива на операторските проби и режима на копиране.

         4. Да получи от лабораторията сенситомерични данни за всички типове, емулсии и оси, получени при обработката на негатива от операторските проби и ЛАД стойностите и копирните системи на позитивното копие от тях.

         5. Да зарежда светочувствителния материал в касетата и означава върху заредената касета типа, емулсията и оста на материала в нея.

         6. Да поставя върху касетата лист за отбелязване на заснетите кадри и дубли.

         7. Да изготвя документите, съпровождащи заснетия светочувствителен материал и го предава по най-бързия начин в лабораторията за обработка;

         8. Да съхранява позитивните работни копия при снимки извън населено място, в което ще се монтира аудиовизуалното произведение и ги предава при първа възможност на монтажа.

         9. Да дава сведения на продуцента за изразходваното количество негатив.

         10. Името му се изписва с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора и се поставя непосредствено след това на асистент-оператора на фокуса в надписите на филма.

         /2/ Втори асистент на оператора може да бъде всеки български гражданин, който е:

         1. Завършил средно образование и успешно положил изпит пред комисия на Сдружението на българските оператори;

         2. Завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионно операторско майсторство".

         /3/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.24 /1/ СЦЕНОГРАФЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да определи, съвместно с режисьора и оператора, местата за натурни снимки в разумно определен от продуцента срок.

         2. Да установи, съвместно с режисьора и оператора, павильонните декори и декорната доработка на натурните интериори и екстериори в разумно определен от продуцента срок.

         3. Да определи, съвместно с режисьора и оператора, изобразителното решение на аудиовизуалното произведение, както в неговата цялостност , така и в отделните епизоди и кадри и това да запише в проекта за реализация в разумно определен от продуцента срок.

         4. Да се запознае основно със сценарната драматургия да проучи епохата и нейната материална култура и бит.

         5. Да изготви ескизи за цялостното сценографско решение на павильонните декори и натурни достройки придружени с подробни описания и мащабни решения.

         6. Да изготви ескизи за изработването на специалния реквизит и оръжие с подробни данни необходими за изпълнителите.

         7. Да запише в проекта за реализация всички необходими реквизити и съгласува с продуцента фирмите, от които да се наемат или да се изработят.

         8. Да взема участие в изработването на календарно-постановъчния план на филма съвместно с продуцента, режисьора и оператора.

         9. Да уточни материалите, необходими за реализирането на декорите и реквизита и да информира продуцента с оглед своевременното им доставяне.

         10. Да определи предварително кои от фундусните елементи от складовете на студиите ще бъдат използвани, съобразно разработката на ескизите на декора, както и други налични архитектурни детайли.

         11. Да участва чрез продуцента в сключването на договори за построяването на декорите в срок, съобразен с началната дата на снимки.

         12. Да утвърждава заедно с режисьора, оператора и продуцента, ескизите за костюми.

         13. Да определи, съвместно с режисьора и художника на костюмите, характера, стила и епохата на костюмите.

         14. Да определи, съвместно с режисьора, оператора, художника на костюмите и художник-гримьора, актьорския грим в разумно определен от продуцента срок.

         15. Да участва в кинопробите на актьорите и да организира необходимото за това снимачно пространство.

         16. Да следи за качеството на работата на асистент-художниците, реквизиторите, техническите изпълнители на декорите и реквизита /дърводелци, железари, бутафорчици, тапицери, бояджии и др./.

         17. Да приема заедно с режисьора, оператора и продуцента готовите декори и доодекорявания.

         18. Да дава указания заедно с режисьора и оператора на художника и оператора на комбинираните снимки и да утвърждава скиците и макетите им.

         19. Да определи, съвместно с режисьора и оператора, шрифта и композицията на надписите на аудиовизуалното произведение в разумно определен от продуцента срок.

         20. Реализирането на филмовата сценография се извършва изключително под ръководството и контрола на сценографа.

         21. Да информира незабавно продуцента при забавяне на договорените срокове от страна на фирмата изпълнител или отделни изпълнители на строежа на декора или изработването на реквизита.

         22. Да гледа заснетия материал по време на снимачния период и обсъжда резултатите заедно с режисьора и оператора.

         23. Да определи състава на асистент-художниците, реквизиторите и другите технически сътрудници, участващи в аудиовизуалното произведение, в разумно определен от продуцента срок и продуцента сключи договори с посочените лица.

         24. Да бъде на разположение на продуцента през снимачния период. Не може да напуска мястото на снимки без неговото писмено съгласие.

         25. Името на сценографа се изписва в надписите на филма и рекламните материали в степен и начин, подобаващи на неговия принос за реализирането на филма, съвместно с режисьора и оператора;

         /2/ Сценограф на игрален филм над 60 мин. може да бъде всеки български гражданин, завършил висше художествено образование или архитектура и участвал в заснемането на един игрален филм с продължителност под 60 мин.

         /3/ Сценограф на игрален филм с продължителност под 60 мин. може да бъде всеки български гражданин, завършил висше художествено образование или архитектура и работил като първи асистент на сценографа най-малко в един игрален филм с продължителност над 60 мин. или три филма с продължителност под 60 мин.

         Чл.25. /1/ ХУДОЖНИКЪТ ПО КОСТЮМИ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с проекта за реализация на аудиовизуалното произведение в разумно определен срок от режисьора и продуцента.

         2. Да представи цялостно костюмно решение в съответствие с изобразителното решение на аудиовизуалното произведение и творческия замисъл на режисьора, оператора и сценографа.

         3. Да определи, съвместно с режисьора и сценографа, характера, стила и епохата на костюмите.

         4. Да изготви ескизи на костюмите на главните изпълнители, епизодичните роли и участниците в масовките и представи същите за утвърждаване от режисьора, сценографа, оператора и продуцента.

         5. Да разработи след одобряване на ескизите подробни скици, кройки и описания за всички елементи на облеклото с изчерпателни данни, необходими за изпълнителите.

         6. Да изготви ескизи на необходимите за изработване аксесоари, да подбира под наем от студии, фирми, частни лица или поръчва тяхното закупуване.

         7. Да изготви списък и информира своевременно продуцента за необходимите платове и материали, с оглед тяхното навременно доставяне.

         8. Да ръководи и контролира ушиването на всички костюми като присъства на пробите и приемането им.

         9. Да подбере от наличните гардероби на студии, фирми и частни лица възможните за използуване костюми под наем.

         10. Да подбира костюмите за провеждане на актьорските фото, видео- и кинопроби.

         11. Да подготви за приемане от режисьора, оператора, сценографа изготвените актьорски костюми на костюмна  репетиция в необходимия срок преди началото на снимачния период.

         12. Да комплектува в необходимия срок всички костюми за масовката.

         13. Да ръководи в снимачния период обличането на актьорите и масовката.

         14. Да следи заедно със скриптера състоянието на костюмите за необходимите монтажни връзки и съответната им поддръжка.

         15. Да гледа заснетия материал по време на снимачния период.

         16. Да бъде на разположение на продуцента през снимачния период. Не може да напуска мястото на снимки без неговото писмено съгласие.

         17. Името му се изписва в надписите на филма с еднакви по големина букви с името на сценографа.

         /2/ Художник на костюмите може да бъде всеки български гражданин, завършил висше художествено образование и работил като първи асистент на художника по костюмите най-малко в едно аудиовизуално произведение над 60 мин.

         Чл.26. /1/ ХУДОЖНИКЪТ НА КОМБИНИРАНИ СНИМКИ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да работи в тясно сътрудничество с оператора на комбинирани снимки, с когото уточняват концепцията и всички подробности за реализацията на комбинирани снимки.

         2. Да обсъжда, заедно с оператора на комбинирани снимки, режисьора, оператора и сценографа на филма сценария и дава предложения за художественото и техническо изпълнение на възможните комбинирани снимки.

         3. Да изготви ескизи и макети, необходими за реализацията на филма и да представи същите заедно с оператора на комбинираните снимки за утвърждаване от режисьора, оператора, сценографа и продуцента.

         4. Да изработва или организира изработването на всички необходими изходни материали за реализация на комбинираните снимки.

         5. Да уточнява и прави необходимите корекции в процеса на реализацията, заедно с оператора на комбинирани снимки, съгласувано с останалия творчески екип на филма.

         6. Художникът комбинирани снимки е длъжен да използува основните художнически и пластични материали и технологии, както и тяхната приложимост при всеки конкретен технологичен процес.

         7. Художникът на комбинирани снимки е длъжен да прилага съвременните технологии на комбинираните снимки във филмопроизводството.

         8. Художникът на комбинирани снимки е длъжен да изготвя проектите си въз основа на принципите и начина на реализация на:

         а/ макети;

         б/ домакети;

         в/ дорисовка;

         г/ полиекрани;

         д/ блуждаеща маска;

         е/ анимация;

         ж/ анимация с компютърно управление;

         з/ специални ефекти;

         и/ комбинации от посочените способи.

         9. Името му се изписва в надписите на филма в началото или края, съгласно договора с продуцента.

         Чл.27. /1/ ХУДОЖНИК-ГРИМЬОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с проекта за реализация на аудиовизуалното произведение в разумно определен срок от продуцента.

         2. Да изпълнява творческия замисъл на режисьора като създава със средствата на грима външния образ на действащите лица в аудиовизуалното произведение.

         3. Да отговаря за художественото качество на грима и неговото техническо изпълнение, за спазването на единството на портретната характеристика в цялото аудиовизуално произведение.

         4. Да установява портретната характеристика на всяко действащо лице по указание на режисьора и съвместно с оператора и сценографа, в съответствие с общия изобразителен стил на аудиовизуалното произведение.

         5. Да изготвя скиците за портретната характеристика на героите съобразно изискванията за промяна във възраст, епоха, мода, стил.

         6. Да изготви грима при провеждането на фото-, видео- и кинопробите на актьорите.

         7. Да уточнява и поръчва изработването на всички видове перукерски материали: перуки, шиньони, плитки, тупета, бради, мустаци и пластични детайли; следи за изпълнението на поръчките и спазването на сроковете свързани със снимачния период.

         8. Да отговаря за гримирането на актьорите през снимачния период, ръководи работата на помощниците си по гримирането на останалите действащи лица и масовката.

         9. Да уточнява часът за явяването на актьорите за грим с оглед да бъдат гримирани до началото на снимките съгласно дневната програма.

         10. Да осигурява през целия снимачен ден поддържането на качеството на грима чрез лично дежурство или на свой помощник.

         11. Да следи заедно със скриптера състоянието на грима при монтажните връзки.

         12. Да гледа заснетия материал по време на снимачния период.

         13. Името му се изписва с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора в надписите на филма.

         /2/ Художник-гримьор може да бъде всеки български гражданин, работил като гримьор в четири аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин. и успешно издържал изпит пред комисията на Сдружението на българските филмови сценографи.

         /3/ Сдружението на филмовите сценографи гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.28. /1/ ПЪРВИЯТ АСИСТЕНТ НА СЦЕНОГРАФА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с проекта за реализация на аудиовизуалното произведение в разумно определен от сценографа и продуцента срок.

         2. Да се запознае с проектите за павильонните и натурни декори, изработени от филмовия сценограф, избраните места за снимки на отделните епизоди както и всички въпроси свързани с доодекоряванията и реквизита.

         3. Да разработва под ръководството на филмовия сценограф скици, макети, чертежи,проекти за реквизит и детайли към декора, шаблони и модели.

         4. Да издирва и предлага за одобрение от сценографа необходимите мостри на материи и материали за комплексното изпълнение на декорите;

         5. Да следи за точното възпроизвеждане на проектите на сценографа, непосредствено да наблюдава строежа на декорите и изпълнението на замисъла на сценографа, както и да спира работа по тях ако не отговарят на приложените чертежи към сценографския проект и незабавно да информира сценографа и продуцента.

         6. Да се запознае подробно под ръководството на сценографа с необходимия реквизит и да участва в съставянето на реквизитния списък;

         7. Да подпомага сценографа при подбора на реквизита като му предлага след оглед с отговорния реквизитор възможности за комплектоването на реквизита по уточнения списък от складовете на филмовите студии, частни фирми и лица.

         8. Да следи за срочното и качествено изпълнение на поръчките за изработването на реквизита и своевременно да уведомява сценографа и продуцента за възникнали затруднения и забавяне на сроковете за реализацията им.

         9. Да контролира работата на реквизиторите за правилното поддържане, съхранение и транспортиране на реквизита.

         10. Да информира продуцента за необходимия транспорт и работници, свързани с подготовката на снимачните обекти.

         11. Да участва в съставянето на дневната програма за снимки, като съобщава в случай на необходимост, свързана с подготовката на снимачния обект, възможния начален час за снимки.

         12. Името му се изписва с еднакви по големина букви с това на първия асистент на режисьора в надписите на филма.

         /2/ Първи асистент на сценографа може да бъде всеки български гражданин, отговарящ на едно от условията:

         1. Завършил висше образование в художествена академия или имащ висше образование по специалността "Архитектура";

         2. Завършил средно образование в художествена гимназия или техникум.

         /3/ Сдружението на филмовите сценографи гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.29. /1/ ПЪРВИЯТ АСИСТЕНТ НА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМИТЕ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае с ескизите на костюмите и под ръководството на художника на костюмите да разработва скици, кройки модели на аксесоари.

         2. Да издирва и предлага за одобрение от художника на костюмите мостри на платове и помощни материали за реализирането на костюмите.

         3. Да следи за осъществяването на поръчките в ателиета и шивални, своевременно да уведомява художника на костюмите и продуцента за възникнали затруднения и забавяне на сроковете за изпълнение, и да присъства на пробите на костюмите.

         4. Да набира по указание на художника на костюмите от наличните гардероби на студии, фирми и частни лица костюми под наем

         5. Да подпомага художника на костюмите при набирането на аксесоарите и комплектоването на костюмите.

         6. Да участва в представянето на костюмната репетиция, да отбелязва направените корекции и следи за изпълнението им.

         7. Да ръководи гардеробиерите при обличането на епизодиците и масовката.

         8. Да контролира работата на гардеробиерите за правилното поддържане и съхранение на костюмите, чистене и гладене.

         9. Да информира продуцента за необходимия транспорт и работници свързани с пренасянето на гардероба.

         10. Да следи ежедневната програма за снимки и да контролира наличието и готовността на костюмите, за да не се допусне проваляне на снимачния ден.

         11. Името му да се изписва с еднакво големи букви с това на първия асистент на режисьора в надписите на филма.

         /2/ Първи асистент на художника на костюми може да бъде всеки български гражданин, отговарящ на едно от условията:

         1. Завършил висше художествено образование;

         2. Завършил средно художествено образование или художествен техникум.

         /3/ Сдружението на филмовите сценографи гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.30. /1/ ВТОРИЯТ АСИСТЕНТ НА СЦЕНОГРАФА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да се запознае подробно под ръководството на сценографа с необходимия реквизит и заедно с първия асистент на сценографа и отговорния реквизитор да участва в набавянето му.

         2. Да наблюдава непосредствено изработването на реквизита и ако не отговаря на приложените чертежи и проекти, да информира незабавно сценографа и продуцента.

         3. Да следи ежедневната програма за снимки и да контролира наличието и състоянието на игралния и обстановъчен реквизит, за да не се допусне проваляне на снимачен ден.

         4. Да организира през снимачния период по указание на сценографа подготовката на снимачните обекти.

         5. Да се грижи за поддържането на уточнения вид на снимачните обекти /декори и реквизит/ по време на снимки и да го възстановява при необходимост по уточнителни фотоси.

         6. Да следи заедно с отговорния реквизитор и скриптера за участващия в следващи епизоди игрален реквизит.

         7. Да възлага на реквизиторите задачи по набавянето на реквизита и да следи за изпълнението.

         8. Името му се изписва с еднакво големи букви с това на първия асистент на режисьора в надписите на филма.

         /2/ Втори асистент на сценографа може да бъде всеки български гражданин, завършил средно художествено образование - гимназия или техникум.

         /3/ Сдружението на филмовите сценографи гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията на предходната алинея.

         Чл.31./1/ ЗВУКОРЕЖИСЬОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да сътрудничи при подготовката и изчисляването бюджета на филма.

         2. Да участва при избора на местата за синхронни снимки.

         3. Да съгласува със сценографа и художника по костюмите акустичната обработка на декорите и изискванията към костюмите и реквизита.

         4. Да определи необходимата звукозаписна техника и съгласува с оператора и бригадир-осветителя всички необходими условия за качествен първичен запис при синхронни снимки.

         5. Да определи и съгласува с продуцента необходимите звукозаписни ателиета по вид и времетраене.

         6. Да уведомява веднага продуцента при неспазване на технологията в звукозаписните ателиета и уговорените срокове за работа в същите.

         7. Да осъществи и одобри звуковите актьорски проби на главните и второстепенните актьори. При необходимост от дублаж на някои актьори да даде мнение при избора на дубльора.

         8. Да определи сътрудниците и техническите лица, с които ще работи, като продуцентът сключва с тях съответните договори.

         9. Да осъществи цялостния първичен запис при звука - говор, масовки, ефекти, музика - при синхронни снимки.

         10. Да подготви необходимите плейбеци, съвместно с режисьора и композитора, и участва в музикалната им разкадровка. При анимационен филм да изработи ритмограмите.

         11. Да участва при избора на дубли, съвместно с режисьора и оператора, когато филмът е снет синхронно.

         12. Да отговаря за осъществяването на цялостната звукова партитура на филма.

         13. Да осъществи насинхронния говор на филма.

         14. Да осъществи нахсинхронния запис на масовки и синхронни ефекти.

         14. Да осъщетви нахсинхронния запис на масовки и синхронни ефекти.

         15. Отговаря за избора и характера на всички звукови ефекти и атмосфери във филма.

         16. Да осъществи необходимите специални звукови ефекти.

         17. Да ръководи, съвместно с режисьора, монтажа на отделните звукови фонограми /бандове/ - говор, музика, ефекти, масовки.

         18. Да прави преглед на готовите фонограми на филма преди мишунг и удостовери годността им за мишунг.

         19. Да осъществи в специалните звукозаписни ателиета оригиналния мишунг на филма съобразно с  цялостната творческа концепция на режисьора и продуцента.

         20. Да изработи необходимите международни фонограми на филма.

         21. Да следи всички изходни звукови материали /мишунг, международни фонограми, оригинална музика и др./ да отговарят на международните стандарти.

         22. Да участва в приемането на игралните копия на филма до изработване на еталонно копие включително.

         23. Името му се изписва непосредствено преди или след името на композитора в надписите на филма.

         /2/ Звукорежисьор на филм може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Звукорежисура" и реализирал най-малко три аудиовизуални произведения с продължителност над 60 мин. или пет под 60мин.

         /3/ Сдружение "Композитори и звукорежисьори" гарантира, с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени изискванията по ал.2 на този член.

         Чл.32 /1/ ТОНИНЖЕНЕРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да консултира звукорежисьора за възможностите на звукозаписната апаратура.

         2. Да участва в прехвърлянето на директните записи в магнитните копирни.

         3. Да определи, съвместно със звукорежисьора, качествата на използуваните магнитни ленти.

         4. Да обезпечи техническото обслужване на използваната от звукорежисьора звукозаписна апаратура.

         5. Да консултира звукорежисьора за начина на записване на звуковите ефекти.

         6. Да участва активно в подкрепа на творческата концепция на звукорежисьора и режисьора по време на монтиране на звука.

         7. Да обезпечава техническите и технологическите изисквания на звукозаписната апаратура в тон-ателиетата по време на мишунга.

         8. Да осъществява заедно със звукорежисьора художествената концепция за звука на филма.

         9. Да участва в изработването на необходимите международни фонограми за филма.

         /2/ Тонинженер може да бъде всеки български гражданин, завършил висше електротехническо образование със стаж най-малко три години звукозаписна дейност.

         /3/ Сдружение "Композитори и звукорежисьори" гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени изискванията по ал.2 на този член.

         Чл.33. /1/ АСИСТЕНТЪТ НА ЗВУКОРЕЖИСЬОРА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да спазва технологическите и техническите изисквания към апаратурата, която се използва.

         2. Да определи техническите изисквания за използуваните видове магнитни ленти.

         3. Да отговаря материално за ползваната магнитна лента.

         4. Да изпълнява всички разпореждания на звукорежисьора при първичен запис на звука.

         5. Да осъществява техническата обработка на необходимите плейбеци - клапи, вътрешни стартове и т.н.

         6. Да води дневник за синхронните записи.

         7. Да помага на звукорежисьора при осъществяването на нахсинхронните записи на говора, масовките и ефектите на филма.

         8. Да участва, съвместно със звукорежисьора, в определянето на звуковите ефекти.

         9. Да отговаря за качественото прехвърляне в магнитни копирни на първични записи.

         10. Да участва преди мишунг в прегледа на готовите фонограми на филма и следи за отстраняването на евентуални дефекти по тях.

         11. Да подготви магнитна лента преди мишунг.

         12. Да подпомага оперативно звукорежисьора на филма, като е задължен да изпълнява всички негови указания, свързани с неговите компетенции по време на мишунг.

         13. Да участва в изработката на всички видове изходни звукови материали на филма под ръководството на звукорежисьора.

         14. Името му се изписва във финалните надписи на филма непосредствено след имената на групата асистираща на сценографа.

         /2/ Асистент на звукорежисьора може да бъде всеки български гражданин имащ най-малко средно специално образование по кинотехника или електротехника и минимум три години стаж в звукозаписния бранш.

         /3/ Сдружение "Композитори и звукорежисьори" гарантира с издаването на квалификационното удостоверение, че са изпълнени изискванията по ал.2 на този член.

         Чл.34. /1/ СПЕЦИАЛИСТЪТ-ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ е творческа личност, която под ръководството на звукорежисьора на филма създава необходимите звукови ефекти. Същият отговаря за тяхното синхронно изпълнение по картина, както и за художествените им качества.

         Чл.35./1/ РЕЖИСЬОРЪТ ПО МОНТАЖА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да разучи сценария и проведе творчески разговор с режисьор-постановчика върху работната книга и бъдещия филм

         2. Да участва в изготвянето на плана за монтажно-озвучителния период.

         3. Да определя състава на асистентския кадър, съгласувано с продуцента

         4. Да гледа заснетия материал през снимачния период и да го подбира съвместно с режисьора и оператора, с оглед на точното оформяне конструкцията на филма.

         5. Да ръководи и контролира работата на асистентската група.

         6. Да извърши конструктивен монтаж на материала, съобразен с художествено-творческите изисквания за първоначален монтаж.

         7. Да извърши отбелязаното в ал.1, т.6 на този член в случай, че се снима с директен тон.

         8. Да извърши фин монтаж на изображение и говор за намиране на точен ритъм и окончателно художествено оформление на филма.

         9. Да подбере, съвместно с режисьора и оператора, изходни материали, необходими за фонове, за надписи и трикова работа.

         10. Да присъства на прегледа на бандовете при началото на мишунга и да извърши необходимите поправки, ако се налагат такива в картина и звук.

         11. Да упражни контрол на негативния монтаж.

         12. Да провери първо игрално копие и извърши корекции при необходимост.

         13. Името му се изписва в надписите на филма непосредствено преди или след  името на звукорежисьора.

         /2/ Режисьор по монтажа на игрален филм с продължителност над 60 мин може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Режисура филмов монтаж" или упражнявал професията на режисьор по монтажа в най-малко по едно от изброените по-долу условия:

         а/ шест пълнометражни игрални филма;

         б/ три пълнометражни игрални филма, три филма с непостановъчен характер с обща продължителност не по-малко от 180 мин.;

         в/ пет игрални филмови новели, три филма с непостановъчен характер с обща продължителност не по-малка от 180 мин.

         /3/ Режисьор по монтажа на аудиовизуално произведение с продължителност над 60 мин може да бъде всеки български гражданин завършил висше образование по специалността "Режисура филмов монтаж".

         /4/ Сдружението на българските монтажисти гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че са изпълнени условията по смисъла на ал.2 и 3 на този член от настоящия договор.

         Чл.36 /1/ ДРАМАТУРГИЧНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ДУБЛАЖА има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да спази договорирания разумен срок за извършване на работата по дублажа.

         2. Да вникне в жанровата специфика на филма, в режисьорския замисъл и неговата художествена интерпретация

         3. Да запази пълния смисъл на диалога в неговата драматургична цялост.

         4. Да запази индивидуалните езикови характеристики на героите, стилистичната обагреност, оригиналността и богатството на тяхната реч.

         5. Да намери най-точното синхронно-артикулационно и ритмично покритие на български език на репликите.

         6. Да фиксира в текста местата на паузите, цензурите, задкадровите, синхронните, несинхронните реплики и др. със съответните знаци, които ще улеснят актьора да разчете правилно синхрона и да го спази.

         7. Да раздели готовия текст на диалога на епизоди, чиято дължина е съобразена с художествените и технологични изисквания на нахсинхрона;

         8. Да присъства на нахсинхрона според изискванията на режисьора

         9. Да следи работата на монтажиста по написването на говора.

         10. Името на драматургичния консултант по дублажа се изписва в надписите на филма или се съобщава;

         /2/ Драматургичният консултант по дублажа трябва да отговаря на следните изисквания:

         1. Да има висше филологическо образование;

         2. Да е участвал в изработването на дублажа най-малко на 12 игрални филма.

Чл.37. АКТЬОРЪТ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да знае текста на възложената му роля, като текста трябва да е получил от продуцента или упълномощено от него лице в разумен срок преди деня на снимки, нахсинхрон или дублаж.

         2. Да поддържа необходимия външен вид съобразно взетото решение от режисьора и продуцента.

         3. Да поддържа режим позволяващ му пълноценна работа по време на репетиции, снимки и нахсинхрон.

         4. Да се явява в точния час съобразно програмата за репетиции, снимки и нахсинхрон.

         5. Да не напуска мястото на снимки без писмено съгласие на продуцента

         6. Да предава след снимки, на съответните лица от продукцията, костюмите и  реквизита ползван по време на снимки.

         7. Да изпълнява всички указания на режисьора свързани с изпълнение на възложената му роля.

         8. Да изпълнява всички указания на продуцента или упълномощено от него лице, свързани с безопасността по време на снимки.

         Чл.38. /1/ ФОТОГРАФЪТ има следните права и задължения по смисъла на настоящия договор:

         1. Да заснеме избрани от режисьора, сценографа и оператора натурни обекти за снимки, съобразно техните изисквания.

         2. Да заснеме фотопроби на актьори

         3. Да репродуцира необходими за филма материали.

                         4. Да заснеме сцени от филма, необходими за рекламата му

                         5. Да заснема уточнителни фотоси на декора и актьорите в края на снимачния ден от заснемането на дадена сцена преди завършването й.

                         6. Да прояви негативите на заснетите от него филми

                         7. Да копира фотоси от всички заснети от него кадри в срока определен от продуцента или упълномощено от него лице.

         8. Да копира всички избрани от продуцента фотоси в размер определен от него.

         9. Името му се изписва във финалните надписи на филма непосредствено след името на операторската група.

         /2/ Фотограф може да бъде всеки български гражданин, участвал в изработването на подготвителните материали и рекламата на един игрален филм.

         /3/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че дадено лице може да изпълни задълженията упоменати в ал.1 на този член.

         Чл.39. /1/ ОПЕРАТОРЪТ КОМБИНИРАНИ СНИМКИ И НАДПИСИ има следните права и задължения по смисъла на този договор:

         1. Да съгласува с продуцента, режисьора, оператора и сценографа всички комбинирани кадри.

         2. Да съгласува с оператора и сценографа изобразителното решение на комбинираните кадри.

         3. Да съгласува с оператора и сценографа шрифта за надписите на филма и композиционното им изпълнение.

         4. Да коригира некачествено изпълнена работа за своя сметка

         5. Да ръководи работата на групата по комбинирани снимки.

         6. Да изработи международни фонове за надписи.

         7. Да изработи всички комбинирани кадри и надписите на филма в разумно определен срок от продуцента

         /2/ Оператор комбинирани снимки и надписи може да бъде всеки български гражданин, завършил висше образование по специалността "Кино и телевизионно операторско майсторство" и заснел комбинираните снимки и надписи на десет филма, и работил не по-малко от три години.

         /3/ Сдружението на българските оператори гарантира с издаването на квалификационно удостоверение, че лицето може да изпълнява задълженията по ал.1 и са изпълнени квалификационните изисквания по ал.2 на този член.

         Чл.40. Всички лица упоменати в чл.3, ал.1 на този договор, освен задълженията упоменати в чл.чл. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40 на този договор, са задължени:

         1. Да се явят на мястото и в часа, определени съгласно дневната програма на филмовата продукция;

         2. Да не напускат мястото на пребиваване на филмовата продукция без съгласието на продуцента;

         3. Да уведомят незабавно продуцента в случай на болест или злополука и в срок от 48 часа да му изпратят медицинско свидетелство;

         4. Да не поемат други ангажименти за времето, за което имат сключен индивидуален договор.

ДЯЛ V - МИНИМАЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИ ТВОРЧЕСКИ РАБОТНИЦИ – преразглеждани са през годините. Справка за актуалните тарифи в Изпълнителна агенция „Национален филмов център”

         ...

         Чл.71. Минималното възнаграждение, включващо и ДОО на ОПЕРАТОРА НА КОМБИНИРАНИ СНИМКИ И НАДПИСИ за изпълнение на задълженията по чл.39 и чл.40 на този договор е по споразумение за всеки отделен кадър.

         Чл. 72. Минималните възнаграждения, посочени от чл.41 до чл.71 на този договор не включват разходите за:

         1. Нощувка на лицето извън населеното място на адресната му регистрация;

         2. Дневни по време на работа над филма;

         3. Транспорт по време на работа над филма.

         /2/ Разходите по точки 1,2 и 3 на предходната алинея са за сметка на продуцента.

         /3/ Минималните възнаграждения на лицата , посочени от чл.41 до чл.71 на този договор, не включват ползването на тяхна собствена техника и материали, заплащането на които се договаря отделно.

         /4/ Минималните възнаграждения на лицата, посочени от чл.41 до чл.71 на този договор се отнасят за лица, които за първи път изпълняват тези задължения, а за всички останали лица възнаграждението трябва да е по-голямо.

         /5/ Минималните възнаграждения, посочени в чл.48, т.2; чл.49, т.1; чл.52, т.1; чл.53, т.1; чл.54, т.1; чл.55, т.1; чл.56, т.1; чл.57, т.1; чл.58, т.1; чл.59, т.1; чл.61,т.1; чл.62,т.1;чл.63,т.1; чл.64,т.1; чл.65, т.1;чл.67,т.1;чл.69,т.1; чл.70,т.3 на този договор се отнасят за работна седмица с продължителност не по-голяма от 40 часа.

         /6/ Минималните възнаграждения на лицата,посочени в ал.5 на този член, се увеличават за всеки отработен час седмично над 40 часа до 50 часа със средночасово минимално възнаграждение на лицето плюс двадесет и пет процента от него.

         /7/ Минималните възнаграждения на лицата, посочени в ал.5 на този член, се увеличават за всеки отработен час седмично над 50 часа до 60 часа със средночасово минимално възнаграждение на лицето плюс петдесет процента от него.

         /8/ Минималните възнаграждения на лицата, посочени в ал.5 на този член се увеличават за всеки отработен час в събота и неделя със средночасовото минимално възнаграждение на лицето плюс петдесет процента.

         /9/ Минималните възнаграждения на лицата, посочени в ал.5 на този член се увеличават за всеки отработен час на 1 януари, 3 март, Великден, 1 май, 24 май, 6 септември и Коледа със удвоеното средночасово минимално възнаграждение на лицето.

         /10/ Минималните възнаграждения се считат, че са изплатени, когато лицето е определено да му се заплаща процент от прихода при разпространението на филма и за което има сключен индивидуален договор.

ДЯЛ VI - ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ

         Чл.73. /1/ Индивидуалният договор на лицата, посочени в чл.3, ал.1 на този договор, от една страна, и продуцентът - от друга, трябва да съдържа:

         1. Регистрационният номер на продуцента във Филмовия център;

         2. Регистрационният номер във Филмовия център на аудиовизуалното произведение, което се реализира;

         3. Трите имена на основното или спомагателно творческо лице;

         4. Единен граждански номер /ЕГН/ на наетото лице, точният му домашен адрес и телефонен номер;

         5. Срокът за наемане на основното или спомагателно творческо лице;

         6. Общото или поседмично, или дневно възнаграждение на наетото лице;

         7. Задълженията на продуцента, осигуряващи изпълнението на индивидуалния договор;

         8. Уреждането на авторските права /ако наетото лице има такива/;

         9. Редът и сроковете за изплащане на възнаграждението на наетото лице;

         10. Условията за прекратяване на договора

         11. Неустойките при недобросъвестно изпълнение на договора

         12. Подписът на СБФД, гарантиращ, че са изпълнени условията на този договор.

         /2/ Индивидуалният договор се сключва задължително в писмена форма и в необходимия брой, подписани от страните екземпляри, от които един задължително за основното или спомагателно творческо лице.

         /3/ Индивидуалният договор се счита със седмичен срок ако е за повече от три дни от една седмица.

         /4/ Към настоящия договор са приложени 10 броя примерни индивидуални договори за всяка една професия поотделно, изработени от СБФД.

ДЯЛ VII - МИНИМАЛЕН СЪСТАВ НА ЕКИПА РЕАЛИЗИРАЩ АУДИОВИЗУАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

         Чл.74./1/ Минималният  състав на екип, реализиращ игрален филм, сниман с една камера, трябва да включва лицата, посочени в чл.3, ал.1, т.т. 1,7,8,9,10,11 или 12,13,14 или 15,16,17,19,20,22,23,26,28,30 и 32 на този договор.

         /2/ Минималният състав на екип, реализиращ документален филм, сниман с една камера, трябва да включва лицата, посочени в чл.3, ал.1, т.т.1,7,8,11 или 12,13,15,26 и 30 на този договор.

ДЯЛ VIII - КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР

         Чл.75./1/ Филмовият център ще изисква декларация от всички български продуценти при регистрацията им, следваща датата на подписване на този договор, че ще спазват настоящия договор;

         /2/ Филмовият център ще изисква декларация от всички български продуценти при регистрацията им, следваща датата на подписване на този договор, че ще спазват настоящия договор;

         /3/ Филмовият център се задължава при промяна в някоя от клаузите на настоящия договор или при въвеждане на нови клаузи, да уведоми всички български продуценти в срок до една седмица с препоръчано писмо с обратна разписка;

         /4/ Филмовият център ще прилага към настоящия договор обратните разписки, получени от него след изпращане на уведомителни писма до българските продуценти, което ще означава,че те са запознати с измененията и допълненията на настоящия договор;

         /5/ Декларацията на българските продуценти и обратните разписки от уведомителните писма означават присъединяване на продуцентите към настоящия договор;

         /6/ Филмовият център ще изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка този договор на всички продуценти,регистрирани от него до датата на подписване на настоящия договор, в срок не по-дълъг от една седмица;

         /7/ Филмовият център ще упражнява контрол по спазването на настоящия договор, като при всяко отпускане на субсидия от негова страна ще изисква от продуцента да представи две копия от сключените между него и основното или спомагателно творческо лице индивидуален договор по смисъла на чл.87 на този договор.

ДЯЛ I X - ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА

         Чл.76 /1/ Настоящият договор може да се променя или допълва по искане на една от страните,посочени в чл.1, с писмено уведомяване на другата страна с препоръчано писмо с обратна разписка;

         /2/ Процедурата за промяна или допълнение на настоящия договор се счита за открита след изпращане на писмен отговор на писмото по ал.1 на този член;

         /3/ Настоящият договор се счита за променен или допълнен, когато има съгласуван и подписан от двете страни анекс, съдържащ променения или новия текст на договора;

         /4/ Анексът по ал.3 на този член се счита за неразделна част от този договор.

ДЯЛ X - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         § 1. Филмовият център и СБФД ежегодно индексират определените минимални възнаграждения в този договор, при спазване на процедурата, определена в чл.76 на този договор.

         § 2. Настоящият договор е за срок от една година и се счита за автоматично продължен, ако няма писмено предизвестие от една от страните, предхождащо изтичането на срока не по-малко от три месеца.

         § 3. Настоящият договор, както и всеки анекс към него, влизат в сила 30 /тридесет/ дни след подписването им.

         § 4. Срокът на договора започва да тече след регистрацията му от Държавната инспекция по труда.

         § 5. Настоящият договор е подписан в три еднообразни екземпляра, от които по един за Филмовия център, един за СБФД и един за Държавната инспекция по труда.

ЗА                                                                                                                                                                                                          

СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ

ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ: 

/Павел Васев/ 

ЗА

НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

/Димитър Дерелиев/

75.godini.spisanie.kino