УСТАВ НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

УСТАВ

НА  СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Филмовите дейци в Република България се обединяват в сдружение с идеална цел с наименование Съюз на българските филмови дейци. 

 

Чл.2. Съюзът на българските филмови дейци /СБФД/ е независима творческо-професионална организация, обединяваща професионалните гилдии на дейци, които имат принос и участвуват в развитието на филмовото изкуство и аудиовизията в България.

 

Чл.3. СБФД се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза в интерес на членския си състав.

 

Чл.4. Дейността на СБФД се изгражда върху принципите на демократизма, самоуправлението, колективното ръководство и професионалната етика.

 

Чл.5. В рамките на СБФД не могат да се създават политически организации и групи.

 

Чл.6. СБФД защитава интересите и свободното развитие на българското кино и аудиовизията, представител е на своите членове пред организации, сдружения и фирми, които имат пряко отношение към производството, разпространението и показа на аудиовизуална продукция. СБФД е страна при формирането на всички концепции, модели и решения, които засягат проблемите на българската аудиовизуална култура.

 

Чл.7. СБФД насърчава творческата активност и инициативност на своите членове.

 

Чл.8.СБФД представлява своите структури и членове пред международни организации.

 

Чл.9. СБФД действува в съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав.

 

Чл.10. /1/ СБФД е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза със седалище град София.

 

/2/ По решение на Общото събрание, могат да се откриват клонове на организацията в страната и чужбина.

 

Чл.11. За присъждането на годишните награди за филмово изкуство към СБФД се създава Филмова академия, обединяваща цялата кинематографична общност, като за целта се изработват съответни вътрешни правила.

 

Чл.12. СБФД е учреден без определен срок.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.13. Членовете на Съюза на българските филмови дейци се обединяват, за да работят за:

 

/1/ защита на честта, достойнството и творческо-професионалните си интереси;

 

/2/ трудово-правната защита и обществено осигуряване;

 

/3/ защита на авторските и изпълнителски права на членовете.

 

Чл.14. СБФД съдейства за:

 

/1/ развитие и защита на българското кино

 

/2/ развитие на филмовото творчество и аудиовизуална култура, теорията и историята, критиката и социологията на филмовото изкуство и аудиовизията и естетическото възпитание на зрителите;

 

/3/  прилагането на високи творчески критерии;

 

/4/ за подобряване на организацията, финансирането, технологията и техническото усъвършенствуване на производството, разпространението и показа на аудиовизуални продукти;

 

/5/ за развитието на непрофесионалното аудиовизуално творчество;

 

/6/ за осигуряване на трудово-правна консултация на съюзните членове и процесуално представителство и защита пред всички съдилища;

 

/7/ подпомага здравното обслужване и отдиха на своите членове;

 

/8/ поддържа свои творчески и почивни домове, бази и клубове.

 

III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Чл.15. Съюзът се издържа от:

 

/1/ встъпителна вноска и редовен членски внос, чиито размери се определят от Управителния съвет;

 

/2/ дарения, субсидии, завещания, спонсорство, лихви и др.;

 

/3/стопанисване на своя собственост, съобразно действуващото законодателство;

 

/4/ стопанска дейност, определена в чл.17.

 

Чл.16. /1/ СБФД издава списание “Кино” и други печатни и електронни издания, свързани с основните цели на организацията.

 

/2/ Основните си културни и социални цели и задачи СБФД осъществява и чрез: 

-     Комплекс “Дом на киното”- кино, ресторант, кафе;

-       домовете за творчество и отдих в Лесидрен, Балчик и др.

 

Чл.17. /1/ За изпълнение на целите и задачите си, Съюзът извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на организацията и като използува приходите за постигане на определените в настоящия устав цели.

 

/2/ Предметът на стопанска дейност по ал.1 е: тиражиране, производство и разпространение на аудиовизуална продукция в страната и чужбина; издателска дейност; рекламна дейност; организиране на професионални квалификационни курсове; строителство и експлоатация на собствена почивна база, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон и която е в съответствие със целите и задачите на сдружението.

 

IV. ЧЛЕНСТВО

 

Чл.18. /1/Членове на СБФД могат да бъдат лица, които признават Устава и отговарят на изискванията на Вътрешните правила на съответните гилдии.

 

/2/ По решение на Управителния съвет взето с квалифицирано мнозинство от уставния му състав, почетни членове на СБФД могат да бъдат и лица със значими заслуги за подкрепата и развитието на сдружението и/или филмовото творчество. Почетният член се ползва с всички права на член СБФД с изключение на упражняването на правото на глас. Почетният член не заплаща встъпителен членски внос и не дължи плащане на годишен членски внос.”

 

Чл.19. /1/ Желаещите да членуват в СБФД подават заявление до Председателя на гилдията, придружена от биографично-професионална справка и всичко необходимо, указано във Вътрешните правила на съответните гилдии. Постъпилите заявления се разглеждат и гласуват на събрание на съответната гилдия за приемане на нови членове провеждано най-малко един път на шест месеца.”

 

/2/ Решението на гилдиите за приемане на членове се утвърждава от Управителния съвет на СБФД.

 

/3/ Кандидатът се счита за член на СБФД от датата на утвърждаването му.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА

 

Чл.20. Всеки член на СБФД е длъжен:

 

/1/ да спазва Устава;

 

/2/ да пази доброто име на СБФД;

 

/3/ да участвува в творческия и организационен живот на Съюза;

/4/ да плаща еднократно встъпителна имуществена  вноска и редовно

членски внос  в касата на Съюза.

 

Чл.21. Всеки член на СБФД има право:

 

/1/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Съюза;

 

/2/ да участвува в обсъждането и решаването на всички въпроси, свързани с дейността на СБФД;

 

/3/ да участвува в събранията на съюзните органи, когато се обсъжда личното му творчество, както и в случаите, когато се вземат решения по неговата дейност и поведение;

 

/4/ да поставя пред съюзните органи въпроси във връзка с дейността на Съюза и неговите клонове;

 

/5/ да се ползува от социалната помощ на СБФД;

 

/6/ да се ползува от резултатите от дейността на Съюза, докато трае членството му.

 

Чл.22. При нарушаване на чл.20 от Устава на членовете на Съюза могат да се налагат следните наказания:

 

/1/ забележка

/2/ предупреждение;

/3/ изключване.

 

Наказанията по т.1 и т.2 се налагат от ръководствата на гилдиите и могат да бъдат обжалвани пред Управителния съвет. Решение за наказание по т.3 може да взема Управителният съвет по своя инициатива или по мотивирано предложение на ръководствата на гилдиите. Наказанието се налага с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъствуващите членове на Управителния съвет и в присъствието на предложения за изключване. Решението на Управителния съвет може да се обжалва пред Контролната комисия. Ако Контролната комисия не потвърди решението и го върне за преразглеждане, окончателно решение се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3.

 

Чл. 23. /1/„Членове на Съюза, не внесли членския си внос в рамките на 2 последователни календарни години се смятат за отпаднали. Отпадането се констатира от Управителния съвет въз основа на документи от счетоводството на Съюза”

 

/2/ „Лицата, които са отпаднали от членство в СБФД могат да го възстановят като подадат молба до Управителния съвет. Възстановяването става с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от уставния му състав и след заплащане на санкция в размер на членския внос за една година.

 

Чл.24. Членството се прекратява:

 

1.     с едностранно волеизявление до сдружението;

2.     със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.     с изключването;

4.     с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

5.     при отпадане.

 

Чл. 25. При всички случаи на прекратяване на членство, освен в случаите на прекратяване на юридическото лице, имуществените вноски и резултати от дейността на прекратилото членството си лице остават в полза на СБФД.

 

VI. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

Чл. 26. Органи на сдружението са:

 

а/ общо събрание;

б/ управителен съвет;

в/ председател;

г/ контролна комисия.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 27. /1/ Върховен орган на СБФД е Общото събрание, което се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или по искане на 1/3 от съюзните членове.

 

/2/ За деня и мястото на събранието на всеки член на Съюза се изпраща съобщение-покана с дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива  се свиква.

 

/3/ Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СБФД най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Чл.28. Общото събрание:

 

/1/ определя основните задачи, насоките и програмата за дейността на Съюза.

 

/2/ приема, изменя и допълва Устава на Съюза;

 

/3/ избира и освобождава Управителния  съвет и Контролната комисия с тайно гласуване;

 

/4/ избира чрез тайно гласуване Председател на Съюза;

 

/5/ приема отчета за дейността на Управителния съвет;

 

/6/ взема решения за разпоредителни действия на съюзното недвижимо имущество;

 

/7/ взема решение за участие в други организации;

 

/8/ взема решение за откриване или закриване на клонове в страната;

 

/9/ отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 

/10/ приема бюджета на сдружение СБФД;

 

/11/ взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружение СБФД.

Чл.29. /1/ Общото събрание се смята за редовно, ако на него присъствуват най-малко половината от всички членове. Ако не се явят нужния брой членове в определеното време, събранието се отлага с един час при същия дневен ред, след което то се смята редовно, колкото и членове да се явят.

 

/2/ Общото събрание може да вземе решение за отлагане на общото събрание за нова дата при същия дневен ред. Ако и на новата дата не се явят необходимия брой членове, се прилага ал.1 на този член.

 

/3/ Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменения или допълнения на Устава, за прекратяване или преобразуване на СБФД, е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъствуващите.

 

/4/ При вземане на решение на Общото събрание, всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощия.

 

/5/ По въпроси, които не са били включени в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

 

Чл. 30. /1/ Кандидатурите за Председател, членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия се издигат от гилдиите и от всеки отделен член.

           

/2/ Кандидатура на член, отсъстващ от Общото събрание по уважителни причини, се обсъжда само при предварително заявено писмено съгласие от кандидата.

 

Чл. 31. Самоотводите се уважават, без да се гласуват.

 

Чл.32. Общото събрание избира Управителен съвет и Контролна комисия с тайно гласуване. За избрани се смятат тези кандидати, които са получили най-много гласове от присъстващите, подредени по вишегласие до определения от Устава брой на членовете за съответния орган. В случай, че избран член на Управителния съвет и Контролната комисия бъде възпрепятстван по време на мандата да изпълнява функциите си, неговото място се заема от следващия по ред кандидат по вишегласие в съответния орган, съгласно протокола на Комисията по избора.

 

Чл. 33. Общото събрание избира председател на Съюза с тайно гласуване. Всеки член има право да гласува само за един от кандидатите. За избран се смята този, който е получил 50% плюс един от гласовете на присъствуващите. Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се прави ново гласуване между двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се смята този, който получи повече гласове.

 

Чл. 34. Никой съюзен член не може да бъде избиран в ръководните органи на СБФД и на гилдиите за повече от два поредни мандата от по три години на един и същи пост. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.35. /1/ Между две Общи събрания дейността на СБФД се ръководи от УС, който взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

 

/2/ Управителният съвет се избира за срок от три години.

 

Чл. 36. /1/ Управителният съвет се състои от 15 члена, в това число и председателя на СБФД, който е член на същия по право.

 

            /2/ Председателят на Контролната комисия присъства в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

 

           

/3/ Гилдии, които нямат избран член в Управителния съвет, делегират по един свой представител за заседанията му с право на съвещателен глас.

 

Чл. 37. Управителният съвет:

 

/1/ организира осъществяването на решенията на Общото събрание, на уставните изисквания, на целите и задачите на Съюза;

 

/2/ управлява имуществото на Съюза, утвърждава годишните отчети, структурата и щата на СБФД и на неговите клонове;

 

/3/ отчита пред Общото събрание дейността на Съюза;

 

/4/ избира или освобождава по предложение на председателя главен секретар измежду членовете на СБФД;

 

/5/ избира главните редактори на съюзните издания;

 

/6/ съставя временни или постоянни комисии-негови помощни органи;

 

/7/ определя размера, начините и сроковете за плащане на встъпителната вноска и на годишния членски внос.

 

 /8/ утвърждава вътрешно устройствените документи /правилници, инструкции и пр./

 

            Чл. 38. /1/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца от Председателя на Съюза. Неговата работа се ръководи от Председателя.

 

/2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъствува мнозинство от членовете му.

 

/3/ Управителният съвет изготвя Правилник за дейността си, който се приема с мнозинство 2/3 от членовете на съвета.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 39. /1/ СБФД се представлява пред всички държавни органи и трети лица от своя Председател, избран пряко от Общото събрание.

           

/2/ Председателят на СБФД е член на Управителния съвет по право.

 

/3/ В случай, че Председателят на СБФД е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си до четири месеца, то той предлага свой заместник измежду членовете на Управителния съвет, който да изпълнява функциите на председател, като същият се утвърждава от Управителния съвет. При условие, че Председателят на СБФД е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от четири месеца, то Управителният съвет насрочва Общо събрание за избор на нов председател.

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл. 40. Контролната комисия се състои от  7 /седем/ члена, които се избират от Общото събрание и се отчита пред него. От своя страна Контролната комисия избира с тайно гласуване председател и секретар. Контролната комисия осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на съюзните органи, на длъжностните лица за:

           

/1/ Спазването на Устава, целесъобразното и ефективно изразходване на съюзните средства, организационното състояние и работа, отчитането на членски внос, спазването на щатната и бюджетната дисциплина, разходите и състоянието на финансово-счетоводната отчетност, стопанисването и използването на съюзното имущество;

           

/2/ Състоянието на деловодната работа и дейността с предложенията – жалбите, сигналите и молбите;

 

            /3/ Стопанската дейност на СБФД.

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

 

Чл.41. /1/ Членовете на съюза се организират в гилдии, които се формират на доброволен принцип по професионални интереси без ограничения от ведомствен, възрастов или териториален характер.

 

/2/ Гилдиите са:"режисьори", "оператори", "драматурзи", "художници", "критици", "аниматори", "звукорежисьори и композитори", "монтажисти", "актьори" и "юридически, стопански и технически дейци в областта на киното".

 

/3/ Устройството и задачите на гилдиите се определят от вътрешните им правила, които не могат да противоречат на Устава на Съюза.

 

/4/ В СБФД не могат да се създават гилдии на работодателите.

Чл. 42. СБФД може да открива свои клонове в страната,  да  създава и други структури, чиято дейност не противоречи на Устава и Правилника на Съюза.

 

                                               VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 43. СБФД притежава собствено имущество, материални и финансови средства за осъществяване на творческите си и организационни задачи, за изпълнение на културни инициативи, за социално подпомагане на съюзните членове и тяхната творческа дейност, за издръжка на своя управителен и административен апарат.

 

Чл.44. В съответствие със законодателството на Република България, СБФД може да създава и да участвува във фондации, студии, школи, асоциации и друг вид сдружения, като придобитите средства се използуват за подобряване на материално-техническата база, за материално стимулиране, социално подпомагане и за други фондове на Съюза.

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.45 /1/ По решение на Общото събрание или в други предвидени от закона случаи СБФД може да прекрати дейността си. Прекратяването във всички случаи е свързано с процедура по ликвидация.

 

/2/ Едновременно с вземането на решение за прекратяване на дейността, Общото събрание взема решение за разпределяне на имуществото на СБФД,  останало след удовлетворяване на кредиторите му.

 

/3/ Ако решение не е взето при прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 46. СБФД има печат с надпис: Съюз на българските филмови дейци и в средата емблема във форма на кинокадър с вписани в средата на емблемата букви СБФД. Съюзният печат се регистрира и съхранява съгласно разпоредбите на Закона за печатите.

 

Чл. 47. За неуредените от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действуващото в страната законодателство.

 

Чл. 48. Настоящият устав е приет на Извънредно общо събрание на Съюза, състояло се на 21.12.2001 г., а измененията в него – на Извънредно общо събрание, състояло се на 16.09.2005г.;  на Общо събрание, състояло се на 25.02.2010 г.

 

sbfd.logo

75.godini.spisanie.kino